:::: เปิดรับสมัครตลอดปีการศึกษา ::::

 02-977-1562-4 @PRCkindergarten

บุคลากร

นางสาวนิศารัตน์ พึ่งสังข์ (คุณเอ๋)

นางสาวนิศารัตน์ พึ่งสังข์ (คุณเอ๋)

นายเอกราช นาสมใจ (คุณเอก)

นายเอกราช นาสมใจ (คุณเอก)

ฝ่ายบริหาร

ผู้อำนวยการ                 : นางสาวนิศารัตน์ พึ่งสังข์ (คุณเอ๋)
คณะผู้บริหาร                : นายเอกราช นาสมใจ (
คุณเอก)
ผู้รับใบอนุญาติ ผู้จัดการ  : นางสาวนิศารัตน์ พึ่งสังข์
(คุณเอ๋)
ธุรการ                         : นางสาววารี หงษ์ร่อน
(คุณโอ๋)

ก่อนเตรียมอนุบาล / เตรียมอนุบาล

ครูประจำชั้น : นางสาวจิฬาภรณ์ พรหมวงษ์ (ครูเต้ย)
ครูพี่เลี้ยง
    : นางสาวบุญนำ กุลประยงค์ (ครูหนิง)
                    นางสาวพรทิพย์ อินทรประสิทธิ์ (ครูเมย์)
                    นางสาวพรรณี อาสานอก (ครูแพท)

ชั้นอนุบาล 1

ครูประจำชั้น : นางสาวอังคณา พูลสวัสดิ์ (ครูเบียร์)
ครูพี่เลี้ยง
    : นางสาวสมร สว่างแจ้ง (ครูหมอน)

ชั้นอนุบาล 2

ครูประจำชั้น : นางสมพิศ หาญพัฒนกชกร (ครูปู) 
ครูพี่เลี้ยง
    : นางสาวเตือนใจ บำรุงบุตร (ครูหนิง)

ชั้นอนุบาล 3

ครูประจำชั้น : นางสาววิลัดดา ขันผนึก (ครูเอ๋) 
ครูพี่เลี้ยง
    : นางสาวสมศรี สิงห์สาย (ครูศรี)

 

 

ชั้นอนุบาล 1 (K1-EP)

 

ชั้นอนุบาล 2 (K2-EP)

 

ชั้นอนุบาล 3 (K3-EP)

 

 

ครูประจำชั้น(ต่างชาติ): MS. EMARIE SABLAY TAGHOY
ครูประจำชั้น (ไทย)  : นางกมลรัตน์ ขันถม (ครูมล)
ครูพี่เลี้ยง : นางสาวสุราวรรณ กล่ำสอาด (ครูเจี๊ยบ)

 

ครูประจำชั้น(ต่างชาติ): Mrs.Erlinda A.Cruv
ครูประจำชั้น (ไทย)  : นางศรีสุดา เรืองสุวรรณ (ครูหน่อย)
ครูพี่เลี้ยง                  : นางสมเกียรติ แสงลุน (ครูเติ้ล)

 

ครูประจำชั้น(ต่างชาติ): MS. ZYREN MARMETO ALELIGAY
ครูประจำชั้น (ไทย)  : นางสาวสุดารัตน์ ดวงศรี (ครูดา)
ครูพี่เลี้ยง                  : นางสาวอุษณีย์ อุปติ (ครูนก)

 

 

ครูพิเศษ

 

ครูห้องอาหาร

 

 

นาฏศิลป์       : นางสาวนฤมล จักรทอง (ครูมล)
คอมพิวเตอร์ : นางสาวศริญญา อินทรลิบ (ครูเม)
ว่ายน้ำ          : นายอมร พุ่มเทพ (ครูมร)

 

นางสาวประเสริฐ บุญสุข (ครูติ้ง)
นางสาวสมจิต บุตรพรม (ครูจิต)
นางสาวสุทธิตา เผือกมัน (ครูเล็ก)

 

 

 

2021 Parichart Kindergarten School

Parichart Villege 345 Rd., Bangkuwat, Muang Pathumthani 12000 THAILAND

Tel : 029771562-4