:::: เปิดรับสมัครตลอดปีการศึกษา ::::

 02-977-1562-4 @PRCkindergarten

อนุบาล 1,2,3 (หลักสูตรสามัญก้าวหน้า / EP)

หลักสูตรสามัญก้าวหน้า

Regular Advance Program (RAP)

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

English Program (EP)

* จำนวนเด็ก 25 คน / ห้อง

* ครูประจำชั้น 1 ท่าน,

   ครูพี่เลี้ยง 1 ท่าน

* จำนวนเด็ก 20 คน / ห้อง

* ครูประจำชั้น 1 ท่าน,

ครูประจำชั้นต่างชาติ 1 ท่าน

ครูพี่เลี้ยง 1 ท่าน

อยู่ประจำในห้องตลอดเวลา

วิชาเรียนทุกสัปดาห์

วิชาเรียนทุกสัปดาห์

* ภาษาไทย

* ภาษาอังกฤษ

   (ครูต่างชาติ 2 คาบ/สัปดาห์)

* ภาษาอังกฤษ

   (ครูไทย 2 คาบ / สัปดาห์)

* คณิตศาสตร์

* วิทยาศาสตร์

* คอมพิวเตอร์

* อาเซียน

* ดนตรี

* ว่ายน้ำ

* นาฏศิลป์

* ห้องสมุด

* พหุปัญญา

* ภาษาไทย

* ภาษาอังกฤษ

   กับครูต่างชาติทุกวิชา

   (ยกเว้นภาษาไทย, ว่ายน้ำ

    นาฏศิลป์)

* คณิตศาสตร์

* วิทยาศาสตร์

* คอมพิวเตอร์

* อาเซียน

* ดนตรี

* ว่ายน้ำ

* นาฏศิลป์

* ห้องสมุด

* พหุปัญญา

กิจกรรมเสริม

กิจกรรมเสริม

* หน่วย (ตามหัวข้อเรื่องใน

แต่ละสัปดาห์)

* เคลื่อนไหวและจังหวะ
* สร้างสรรค์
* เสรี
* เกมการศึกษา
* กลางแจ้ง

* หน่วย (ตามหัวข้อเรื่องใน

แต่ละสัปดาห์)

* เคลื่อนไหวและจังหวะ
* สร้างสรรค์
* เสรี
* เกมการศึกษา
* กลางแจ้ง

 

 

 

ค่าเล่าเรียน อนุบาล 1,2,3 (หลักสูตรสามัญก้าวหน้า / EP)

 

Regular Advance Program

(RAP)

English Program

(EP)

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (จ่ายครั้งเดียว)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา เทอมละ

ค่าประกันอุบัติเหตุ เทอมละ

ค่าอุปกรณ์การเรียน เทอมละ

ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง เช้า บ่าย เทอมละ

ค่าหนังสือแต่ละเทอม

ค่าชุดนักเรียน พละ (ใช้ได้จนถึง อนุบาล 3)

 

4,300 บาท

17,400 บาท

200 บาท

200 บาท

1,800 บาท

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

4,300 บาท

40,900 บาท

200 บาท

200 บาท

1,800 บาท

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

 

เอกสารการสมัคร

1. สำเนาบัตรประชาชน บิดา มารดา                                             =  1  ฉบับ (ท่านละ)

2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน พร้อมของบิดา มารดา                  =  1 ฉบับ

3. สำเนาใบเกิดนักเรียน                                                               =  1 ฉบับ

4. รูปถ่าย 1 นิ้ว                                                                          =   5 รูป

 

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี โรงเรียนอนุบาลแถวปทุมธานี โรงเรียนอนุบาลแถวนนทบุรี โรงเรียนอนุบาล เมือง ปทุมธานี โรงเรียนอนุบาล ปากเกร็ด นนทบุรี โรงเรียนอนุบาลจังหวัดปทุมธานี โรงเรียนอนุบาลจังหวัดนน

โรงเรียนอนุบาล ถนนราชพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาล บางคูวัด โรงเรียนอนุบาล ในเขตปทุมธานี ในเขตปากเกร็ด นนทบุรี

2018 Parichart Kindergarten School

Parichart Villege 345 Rd., Bangkuwat, Muang Pathumthani 12000 THAILAND

Tel : 029771562-4