:::: เปิดรับสมัครตลอดปีการศึกษา ::::

 02-977-1562-4 @PRCkindergarten

 

ประวัติโรงเรียน

อนุบาลปาริขาต

การก่อตั้งโรงเรียน

โดยการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลประเภท  บริษัทจำกัด ตามประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  เมื่อวันที่  25  ธันวาคม  2545  ทะเบียนเลขที่ 0135545007104 เป็นบริษัทประกอบกิจการโรงเรียน รวมทั้งเกี่ยวกับการศึกษา

การก่อสร้างโรงเรียน

วันลงเสาเอก  และทำพิธีเปิดป้ายโรงเรียนอนุบาลปาริชาต เป็นวันเดียวกัน คือ  

วันเสาร์ที่  8  สิงหาคม  พ.ศ. 2546

สถานที่ตั้ง

109/72 หมู่บ้านปาริชาต ถนนติวานนท์ วงแหวนตะวันตก(345) หมู่ที่ 5 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  12000

ปรัชญา

โรงเรียนเอกชนมีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร เทียบเท่า หรือสูงกว่าโรงเรียนของรัฐ

คำขวัญ

ลูกที่มีศักดิ์ศรี  คือความโชคดีของพวกเรา

คติพจน

เด็กเด็กคือผ้าขาว  ผู้ใหญ่เรานั้นคือสี  แต่งแต้มแกมปราณี ได้ผ้าสีที่สดใส

อักษรย่อ

ปรช.  หรือ  PRC.

(ปรช.  ย่อมาจากชื่อโรงเรียนปาริชาต ตามชื่อหมู่บ้านที่ตั้งโรงเรียน)

(PRC ย่อมาจากชื่อโรงเรียน Parichart ชื่อเต็ม Parichart kindergarten School)

สีประจำ

ชมพู ฟ้า

ต้นไม้ประจำ

ต้นปาริชาต (เป็นชื่อต้นไม้บนสวรรค์ ที่สอดคล้องกับชื่อหมู่บ้าน และชื่อโรงเรียน )

 

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี โรงเรียนอนุบาลแถวปทุมธานี โรงเรียนอนุบาลแถวนนทบุรี โรงเรียนอนุบาล เมือง ปทุมธานี โรงเรียนอนุบาล ปากเกร็ด นนทบุรี โรงเรียนอนุบาลจังหวัดปทุมธานี โรงเรียนอนุบาลจังหวัดนนทบุรี

โรงเรียนอนุบาล ถนนราชพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาล บางคูวัด โรงเรียนอนุบาล ในเขตปทุมธานี ในเขตปากเกร็ด นนทบุรี

2018 Parichart Kindergarten School

Parichart Villege 345 Rd., Bangkuwat, Muang Pathumthani 12000 THAILAND

Tel : 029771562-4