:::: เปิดรับสมัครตลอดปีการศึกษา ::::

 02-977-1562-4 @PRCkindergarten

 

เตรียมอนุบาล

 

 

* จำนวนเด็ก 25 คน / ห้อง
* ครูประจำชั้น 1 ท่าน ครูพี่เลี้ยง 2 ท่าน

อยู่ประจำในห้องตลอดเวลา

   

วิชาเรียนทุกสัปดาห์

* ภาษาไทย
* ภาษาอังกฤษ (ครูต่างชาติ 2 คาบ / สัปดาห์)
* คณิตศาสตร์
* คอมพิวเตอร์
* อาเซียน
* ดนตรี
* ว่ายน้ำ
* นาฎศิลป์
* ห้องสมุด
* หน่วย (ตามหัวข้อเรื่องในแต่ละสัปดาห์)

 

กิจกรรมเสริม

 

* เคลื่อนไหวและจังหวะ
* สร้างสรรค์
* เสรี
* เกมการศึกษา
* กลางแจ้ง

 

อัตราค่าเล่าเรียน (เตรียมอนุบาล)

 

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (จ่ายครั้งเดียว)             4,300 บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษา เทอมละ                 19,500 บาท
ค่าประกันอุบัติเหตุ เทอมละ                            200 บาท
ค่าอุปกรณ์การเรียน เทอมละ                          200 บาท
ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง (เช้า บ่าย)

 เทอมละ                                                 1,800 บาท
ค่าหนังสือแต่ละเทอม                                จ่ายตามจริง
ค่าชุดนักเรียน พละ (ใช้ได้จนถึง อนุบาล 3)   จ่ายตามจริง

 

เอกสารการสมัคร

 

1. สำเนาบัตรประชาชน บิดา มารดา =  1  ฉบับ (ท่านละ)

2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน

    พร้อมของบิดา มารดา                =  1 ฉบับ

3. สำเนาใบเกิดนักเรียน                    =  1 ฉบับ

4. รูปถ่าย 1 นิ้ว                               =   5 รูป

 

 

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี โรงเรียนอนุบาลแถวปทุมธานี โรงเรียนอนุบาลแถวนนทบุรี โรงเรียนอนุบาล เมือง ปทุมธานี โรงเรียนอนุบาล ปากเกร็ด นนทบุรี โรงเรียนอนุบาลจังหวัดปทุมธานี โรงเรียนอนุบาลจังหวัดนนทบุรี

โรงเรียนอนุบาล ถนนราชพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาล บางคูวัด โรงเรียนอนุบาล ในเขตปทุมธานี ในเขตปากเกร็ด นนทบุรี

2018 Parichart Kindergarten School

Parichart Villege 345 Rd., Bangkuwat, Muang Pathumthani 12000 THAILAND

Tel : 029771562-4