:::: เปิดรับสมัครตลอดปีการศึกษา ::::

 02-977-1562-4 @PRCkindergarten

 

ก่อนเตรียมอนุบาล

* รับเด็กที่สามารถเดินได้แล้ว 1 2 ขวบ
* ดูแลโดยครูพี่เลี้ยง
* กิจกรรมตามความเหมาะสมสำหรับเด็กแต่ละคน
          

ค่าบริการ

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า(จ่ายครั้งเดียว)    4,300  บาท

ค่าฝากเลี้ยงรายเดือน                        6,000  บาท

            

สิ่งที่ผู้ปกครองต้องเตรียมมา

แพมเพิส + เสื้อผ้า + นม + ขวดนม + ผ้าห่ม

 

**อัตราค่าบริการรายเดือน

รวม เบรคเช้า + อาหารกลางวัน + เบรคบ่าย + อาหารเย็น 

ตั้งแต่เวลา 7.00 - 17.00 น.

  

** ค่าบริการ กรุณาชำระล่วงหน้า

   ก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน **

 

เอกสารการสมัคร

 

1. สำเนาบัตรประชาชน บิดา มารดา =  1 ฉบับ (ท่านละ)

 

2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน

    พร้อมของบิดา มารดา                =  1 ฉบับ

 

3. สำเนาใบเกิดนักเรียน                    =  1 ฉบับ

 

4. รูปถ่าย 1 นิ้ว                               =   5 รูป

 

 

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี โรงเรียนอนุบาลแถวปทุมธานี โรงเรียนอนุบาลแถวนนทบุรี โรงเรียนอนุบาล เมือง ปทุมธานี โรงเรียนอนุบาล ปากเกร็ด นนทบุรี โรงเรียนอนุบาลจังหวัดปทุมธานี โรงเรียนอนุบาลจังหวัดนนทบุรี

โรงเรียนอนุบาล ถนนราชพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาล บางคูวัด โรงเรียนอนุบาล ในเขตปทุมธานี ในเขตปากเกร็ด นนทบุรี

2018 Parichart Kindergarten School

Parichart Villege 345 Rd., Bangkuwat, Muang Pathumthani 12000 THAILAND

Tel : 029771562-4